Các trường hợp hóa đơn điện tử không cần đầy đủ nội dung

Khi doanh nghiệp chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử, ngoài việc quan tâm đến báo giá dịch vụ hóa đơn điện tử, đến cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán còn quan tâm đến các quy định khi lập hóa đơn điện tử. Thông thường khi lập hóa đơn, thông tin trên hóa đơn cần được ghi đầy đủ, chính xác. Tuy nhiên đối với hóa đơn điện tử, một số trường hợp trên hóa đơn không bắt buộc có đầy đủ nội dung. Cụ thể những trường hợp đó là gì? Bài viết sau sẽ giải đáp giúp các bạn.

1. Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài).

Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên.

hóa đơn điện tử

2. Đối với hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh thì tiêu thức không nhất thiết phải trên hóa đơn điện tử là tên, địa chỉ, mã số thuế người mua.

3. Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, tiêu thức không nhất phải có là: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, bên bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh theo quy định và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Đối với hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ, tiêu thức có thể được lược bỏ trên hóa đơn là chữ ký điện tử, chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã), tiêu thức người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế), tiền thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Nếu trên tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

5. Đối với chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử thì trên hóa đơn điện tử không cần nội dung như: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế giá trị gia tăng, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số, chữ ký điện tử người bán.

Lưu ý thêm: Trường hợp tổ chức kinh doanh hoặc tổ chức không kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không thì chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho các cá nhân của tổ chức kinh doanh, cá nhân của tổ chức không kinh doanh thì không được xác định là hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không hoặc đại lý phải lập hóa đơn điện tử có đầy đủ các nội dung theo quy định giao cho tổ chức có cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.

6. Đối với hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng, nội dung không nhất thiết phải có trên hóa đơn là đơn vị tính, số lượng, đơn giá. 

Báo cáo tài chính thể hiện những thông tin gì?

7. Đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử chỉ cần thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không cần có tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.

8. Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế thì trên hóa đơn điện tử không cần đủ nội dung như: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua, đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

Danh sách 4 mẫu micro không dây Shure giá rẻ,…

 

Leave a Reply